Kliencie!

Jesteśmy od tego, by pomóc Ci rozwiązać sprawę. Traktujemy Cię indywidualnie.
Tłumaczymy do skutku.

Nie liczymy każdej minuty pracy, nie przeliczamy umów i pism na strony, bo nie kartki się liczą, ale ich zawartość.

Nie narażamy Cię na niepotrzebne koszty, obiecując rzeczy niemożliwe, choć z pozoru efektowne.

Na rynku usług prawniczych działamy od wielu lat, bo potrafimy dostosować się do Twoich oczekiwań, a przede wszystkim lubimy to, co robimy i lubimy wygrywać nasze sprawy!

Maria Przybylska

Maria Przybylska

Radca prawny, numer wpisu na listę radców prawnych Wa-3529.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1983-1993 Sędzia Sądu Rejonowego w Wydziale Cywilnym
W latach 1993-1998 Radca prawny w bankach – windykacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw
Od 1998 roku Radca prawny w ramach własnej kancelarii

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa handlowego (prawo spółek), prawa gospodarczego, prawa medycznego, prawa cywilnego w szczególności rzeczowego (zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności: przesyłu, przejazdu i przechodu, mieszkania, drogi koniecznej). Zajmuje się również sprawami dotyczącymi podziału majątku dorobkowego, a także sprawami z zakresu prawa spadkowego.

Agnieszka Przybylska

Radca prawny, numer wpisu na listę radców prawnych Wa-8424.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom ukończenia kursu prawa francuskiego prowadzonej we współpracy z Université de Poitiers - Diplôme d'université - Certificat d'introduction au droit français et européen.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa pracy, sprawach z zakresu rękojmi i gwarancji, umów w obrocie gospodarczym, a także prawa cywilnego i handlowego.

Agnieszka Przybylska

Zatrudniamy również prawników i asystentów. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurami rachunkowymi.

Zajmujemy się

kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
Świadczymy również pomoc prawną dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W zakresie naszych usług mieszczą się:

 • reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi oraz w postępowaniu mediacyjnym
   
 • sporządzanie i opiniowanie umów
   
 • sporządzanie pism procesowych i okołoprocesowych
   
 • sporządzanie opinii prawnych
   
 • udzielanie porad prawnych
   
 • przeprowadzanie audytów prawnych
   

Nasze wynagrodzenie zawsze ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy - w zależności od rodzaju sprawy, wartości dochodzonego roszczenia i przewidywanego nakładu pracy.

Tytułem wynagrodzenia za reprezentację przed sądami w danej instancji, organami administracji, organami egzekucyjnymi czy w postępowaniu mediacyjnym pobieramy:

 • wynagrodzenie w wysokości co najmniej stawki minimalnej zgodnej obowiązującymi przepisami, dotyczącymi opłat za czynności radców prawnych
lub
 • wynagrodzenie procentowe od wartości wygranej sprawy
lub
 • wynagrodzenie za uczestnictwo w rozprawie lub sesji mediacyjnej lub inne wynagrodzenie wynegocjowane indywidualnie

Przy kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych czy podmiotów prowadzących działalność leczniczą proponujemy stawki godzinowe lub ryczałt miesięczny w wysokości wynegocjowanej, biorąc pod uwagę zakres powierzanych spraw, czas i środki niezbędne do ich prowadzenia oraz liczbę zaangażowanych pracowników, a dodatkowo za prowadzenie spraw - wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd / przyznanej przez dany organ lub inne wynagrodzenie wynegocjowane indywidualnie.

Kontakt

Kancelaria Radcowska
Maria Przybylska i Partnerzy
ul. Drzymały 3 lok. 4
 (I piętro)
05-800 Pruszków

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30
(z możliwością umówienia się w innym terminie, po uzgodnieniu)

telefon: 22 759 92 38
mail: kancelaria@mariaprzybylska.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:


Administrator danych osobowych (dalej: Kancelaria):

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Maria Przybylska Kancelaria Radcowska Maria Przybylska i Partnerzy ul. Drzymały 3 lok. 4, 05-800 Pruszków, mail: kancelaria@mariaprzybylska.pl, tel. 22 759 92 38, oraz współpracujący radca prawny radca prawny Agnieszka Przybylska (dane kontaktowe jak wyżej).


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie:

 • w celu zawarcia i wykonania zawartej z Kancelarią umowy;
 • w celu świadczenia pomocy prawnej, w tym występowania w imieniu Klienta przed urzędami, sądami i organami egzekucyjnymi, udzielania porad prawnych, opracowywania projektów umów, aktów prawnych i innych;
 • w celu kontaktowania się z osobami reprezentującymi Klienta;
 • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych;
 • w celach archiwizacyjnych, co jest m.in. naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, co jest m in. naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, co m in. jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy o radcach prawnych oraz pragmatyk zawodowych dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego, co jest również naszym prawnie uzasadnionym interesem,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c), d) i f) RODO art. 9 ust. 2 lit. c) i f) RODO (umowa, obowiązek prawny, ochrona żywotnych interesów, nasz uzasadniony interes; ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy).


Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, świadczenia pomocy prawnej, a także przez okres 10 lat licząc od dnia zakończenia realizacji umowy, lub od zakończenia świadczenia pomocy prawnej lub licząc od momentu, w którym dane te przestały być używane dla celów, dla których zostały pozyskane.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, gdy Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody),

 2. prawo dostępu do danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

 8. prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny oraz nasz adres e mailowy.

 9. Prawo wniesienia skargi do organu: przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy lub brakiem możliwości należytego świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię.


Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii, dostawcy usług IT, biura księgowe i rachunkowe, a także sądy, organy administracji publicznej, organy egzekucyjne oraz Poczta Polska, dostawcy usług kurierskich, współpracujące z Kancelarią kancelarie prawne, notariusze, tłumacze.


Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.